Hassas Görev Tanımları


 
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREV TANIM VE AÇIKLAMALARI
 
 
 
İDARİ ve MALİ İŞLERDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması
Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
 
Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı
 
Zamanında kurullara başkanlık etmek
Fakülte binalarının kullanım ve onarım planlarının yürütümü ile odaların dağıtımını koordine etmek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak
 
Tahakkuk, ayniyat ve teknik hizmetleri denetlemek
 
 
Dekan Yardımcısı
 
 
Dekan
 
Günlük iş akışı ve idari işlerin aksaması, hak kaybının oluşması
İş akış süreçlerinin zamanında birimlerde yerine getirilmesi, belgelerin düzenlenmesi ve ilgili yerlere ulaştırılması, teknik kullanım cihazlarının zamanında bakımlarının gerçekleştirilmesi ve eksiklerin giderilmesi
Fakülte ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Eğitim-öğretim ve idari işlerde aksamaların yaşanması ve hak kaybının oluşması  
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması
Temizlik hizmetlerile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak Dekan Yardımcısı Dekan Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak.
 
Satın alma ve ihale çalışmalarını denetlemek
 
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
 
Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve bunun için gerekli yazışmaların takibini üstlenmek
 
İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak
 
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü Bölüm ve diğer idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak
 
 
EĞİTİMDEN SORUMLU DEKAN YARDIMCISINA AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması
Dekanın bulunmadığı zamanlarda Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
 
Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı
 
Zamanında kurullara başkanlık etmek
Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak ve adalet kaybı. Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi
Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Öğrenci-öğretim elemanı eşitsizliğinde verimli ders vermeme. Öğrencilerin başarısızlık oranının yüksek olması Öğretim elemanı temin etmek. Öğrenci sayılarının normalleşmesi için üst birimlerle irtibat halinde olmak.
Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
İlgili imkanlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin haklarının kaybı Eğitim komisyonlarının iyi seçimi ve sıkı kontrol ile çalışmalarını sağlamak. Bölümlerden yardım almak.
Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek Dekan Yardımcısı Dekan Öğrenciler arasında asayişin bozulması yada  haksızlık ortamının doğması Soruşturmaların kanun ve nizamlara uygun yapılmasını kontrol etmek
Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek  
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi. Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek.
 
Öğrenci sorunlarını dekan adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak
 
Dekan Yardımcısı
 
Dekan
Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması. Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girmeleri. Gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınmalı.
 
 
BÖLÜM BAŞKANI ve BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARINA AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
 
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
Dekan Dekan Yardımcıları
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması  
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme
Der programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak  
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
Dekan Dekan Yardımcıları
 
Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi
 
Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması
 
 
Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek
 
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
 
Dekan Dekan Yardımcıları
Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim üyelerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılamaması  
Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması
 
Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
 
Dekan Dekan Yardımcıları
 
Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
 
Bölüm akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli işbölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak
 
Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
Dekan Dekan Yardımcıları
Öğrenci ve öğretim üyesi hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin istenen dinamizmi edinememesi ve monoton bir göründü oluşması Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasını sağlama
Bölümde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Dekanlıkla irtibat kurularak zamanında yapılmasını sağlamak Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dekan Dekan Yardımcıları
Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli işbölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma
 
Öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, bunların sonuçlarını değerlendirmek, birim içi ve Dekanlık kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme yapmak  
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
Dekan Dekan Yardımcıları
 
Mezun olarak öğrenci profilinde zayıflık, yetersizlik ve kalifiye olmayan diplomalı işsiz olgusuna direkt katkı
Birim akademik kurulunu sık sık toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm içinde çözülemeyen sorunların üst birime iletilmesini sağlamak
 
 
Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
 
Dekan Dekan Yardımcıları
 
 
Eğitim ve öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı
 
 
İlgili paydaşlarla iletişimin canlı tutulması, şikâyetlerin alınması, çözümün zamanında sunulması
 
 
Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
 
Dekan Dekan Yardımcıları
 
 
Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması
 
İlgili evrak ve yazışmaların zamanında iletilmesini sağlamak üzere denetim ve koordinasyonu yapmak, rapor ve izinlerin gereğini yerine getirmek
 
 
Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Dekanlığa ulaştırmak
 
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
 
Dekan Dekan Yardımcıları
Ek ders ödemelerinin aksaması, bu ödemeleri hesaba katarak işlem ve harcama yapan bölüm öğretim elemanlarının ödeme planlarında aksama yaşanması, gereksiz ödeme cezalarına maruz kalmaları  
Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak
 
Lisansüstü programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dekan Dekan Yardımcıları
 
Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme
 
Enstitü ve idari birimlerle işbirliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlama
Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmak ve örencilerle toplantılar düzenlemek Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dekan Dekan Yardımcıları
 
Eğitim hedeflerine ulaşamama, bireysel sorunların artması, motivasyon eksikliği
Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak
 
 
 
Bilimsel toplantılar düzenlemek, bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmak
 
 
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
 
 
 
Dekan Dekan Yardımcıları
 
 
 
Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal monotonluk, araştırma boyutunda yetersizlik ve zayıflık
 
Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelini haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme yapmak, hedef vermek, motivasyon oluşmasını sağlamak, gerekli maddi kaynağın bulunması için üst birimi haberdar etmek
 
 
Fakülte Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmek
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm ve Dekanlık arası iletişim zayıflığı, koordinasyon eksikliği ve idari işlerde aksama Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine bölüm başkan yardımcısını vekil tayin etmek
 
Sınav programlarının hazırlanması
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dekan Dekan Yardımcıları
 
Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması
Öğretim elemanlarıyla gerekli toplantıların yapılması, sınav programının zamanında yapılmasını sağlama ve uygulanmasını denetleme
 
Akademik yıla başlamadan önce bölüm akademik toplantısı yapmak
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları  
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Öğretim elemanları arasında iletişim ve koordinasyon eksikliği, işbölümünün gereğince yapılamaması, işlerin aksaması  
Akademik dönem başında gerekli akademik kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak
 
Dönem sonu akademik ve genel durum değerlendirme toplantısının yapılması
 
Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcıları
 
Dekan Dekan Yardımcıları
Akademik kurumsal hedeflerden sapma, başıboşluk duygusunun ve görünümünün oluşması, motivasyon eksikliği, verim düşüklüğü Her akademik dönem sonunda süreçle ilgili eğitimsel, sosyal ve ilgili her bakımdan değerlendirmelerin yapıldığı, ilgili durum, bilgi ve şikâyetlerin üst birime iletildiği toplantılar tertip edilmesi
 
 
ÖĞRETİM ÜYELERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
 
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
 
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması  
Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak kaybı Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamlarına yardımcı olmak  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencinin çevreyle ve kurumla uyum halinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıklar yaşanması Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması
Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Dekanlık- Bölüm koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim üyelerine yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri
Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmak  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararı Öğretim üyelerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması
Bölümde eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama, koordinasyon eksikliği ve kamu zararı
Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriye taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi
 
 
Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek
 
 
Bölüm Öğretim Üyeleri
 
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Kurumun ulusal ve uluslar arası düzeyde akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması,kurum için akademik hedefleri ulaşılamaması, mezun profilinde gerekli yetkinliğin sağlanamaması  
 
Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlana değişim programı koordinatörlerinin yurt içi ve dışı öğrenci ve öğretim elemanı değişimini sağlaması
 
 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması ve zamanında uygulanması
 
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme
 
Eğitim-öğretim başlamadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarının ve sınav uygulamalarının planlanması
 
 
Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek
 
 
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Dezavantajlı kesim ve yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sorunları yaşaması, akademik hedeflere ulaşmada aksamalar, kurumun uluslar arası bir hüviyete taşınması için gerekli yetkinlik düzeyine ulaşamama Engelli öğrencilerin eğitsel, mekânsal, teknolojik vb. sorunlarının çözülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunulması, yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarıları için gerekli uyumun sağlanabilmesi için ilgili kişilerle eşgüdümle sağlanan bir çabanın sergilenmesi
Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı
Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması
Fakültenin Etik Kuralları'na uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek  
Bölüm Öğretim Üyeleri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu
 
Öğretim üyelerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi
 
 
 
ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
 
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
 
Bölüm Öğretim Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması  
Bölüm öğretim görevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması
Dekan, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanının vereceği akademik ve idari işleri yapmak  
Bölüm Öğretim Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
         Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
 
Akademik ve idari işlerde aksama
Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı Dekan ve Dekan yardımcılarının vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirir. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirir.
Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek  
Bölüm Öğretim Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Dekanlık- Bölüm koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim üyelerine yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri
 
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması ve zamanında uygulanması
 
Bölüm Öğretim Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme
 
Eğitim-öğretim başlamadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarının ve sınav uygulamalarının planlanması
 
Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
 
Bölüm Öğretim Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
 
Hak kaybı, kamu zararı vs.
Kâğıt, tebeşir, board marker vs. araçları ihtiyacı oranında kullanılır. Gece derslerinden sonra sınıftan çıkarken lambaları, bilgisayarları ve projeksiyonları kapatır. İsrafa dair tespitlerini üst birimlere bildirir.
 
 
ARAŞTIRMA  GÖREVLİLERİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
 
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
 
Araştırma Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması  
Bölüm öğretim üyelerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması
 
Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak
 
Araştırma Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Mezuniyet töreni ve uyum programlarında aksama
Bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri mezuniyet töreni provalarında ve törende öğrencilerin başında bulunarak etkinliğin sağlıklı işlemesine katkı sağlar.
 
Spor şenliklerinde fakülteyi temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etme
 
Araştırma Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Spor Faaliyetlerinde aksama, sporcu öğrenciler arası sorunlar çıkma riski
 
Dekanlık tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri fakülteyi temsil eden spor takımlarının hazırlanmasında antrenörlük danışmanlık vs. görevleri üstlenir
 
Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak
 
Araştırma Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Ders ve Sınav programlarında ve akademik işleyişte aksama
 
Bölüm sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak
Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına katılmak  
Araştırma Görevlileri
Dekan Dekan Yardımcıları
Bölüm Başkanı
 Bölüm Başkan Yardımcıları
Anabilim Dalı Başkanı
 
Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama
Bölümün Eğitim-öğretim faaliyetleri stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmaları hazırlamakla sorulu komisyonlara yardımcı olmak
 
 
DEKANLIK  TAHAKKUK  BİRİMİNE  AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
 
GÖREVLİ BİRİM
 
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
Maaş hazırlamasında özlük haklarının zamanında temin edilmesi  
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı oluşması
 
Birimler arası koordinasyon sağlanması
Maaş hazırlanması sırasında kişilerden kesilen kesintilerin doğru ve eksiksiz yapılması  
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Kamu ve kişi zararı
Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
 
Ödeme emri belgesi düzenlemesi
 
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Kamu zararına sebebiyet verme riski
 
Kontrollerin doğru yapılması
SGK’na elektronik ortamda gönderilen keseneklerin doğru, eksiksiz ve zamanında gönderilmesi  
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Kamu zararına ve kişi sebebiyet verme riski kişi başı bir asgari ücret cezası  
Hata kabul edilemez.
 
Dekanlığın bütçesini hazırlamak
 
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Bütçe eksik hazırlanırsa kamudan gelen para eksik olur Hazırlayan kişinin bilinçli olması gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörülmesi
 
Satın alma evrakının hazırlanması
 
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Kamu zararı satın alma uzar alım gerçekleşmez  
Kontrollerin doğru yapılması
Doğum ve ölüm yardımlarını tahakkuk evraklarını hazırlamak  
Tahakkuk Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Kişi zararına sebebiyet verme Kaç ay ya da yıl verilmediyse o kadar kişiye ödeme yapmak Birimler arası koordinasyon sağlanması ve bilinçli hareket edilmesi
 
 
DEKANLIK TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Dekan Fakülte Sekreteri  
Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk
 
Kontrollerin ehil kişilerce doğru yapılması
Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek  
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Dekan Fakülte Sekreteri  
Kamu zararına sebebiyet verme riski
 
Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi
Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini oluşturmak  
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Dekan Fakülte Sekreteri Birimdeki taşınırların kontrolünü sağlayamama zamanında gerekli evrakların düzenlenememesi kamu zararı Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetveller düzenli tutulması
Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak  
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Dekan Fakülte Sekreteri  
Kamu zararına sebebiyet verme riski
Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması
Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek  
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Dekan Fakülte Sekreteri  
Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu
 
Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak
Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Dekan Fakülte Sekreteri Kamu zararına sebebiyet verme riski, mali kayıp Hazırlayan kişinin bilinçli olması, birimdeki tüm taşınırların kayıtlı olduğundan emin olunması
Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Dekan Fakülte Sekreteri Kamu zararına sebebiyet verme, itibar kaybı Kontrollerin doğru yapılması ihtiyaçların bilinçli bir şekilde belirlenmesi
 
 
ÖZLÜK İŞLERİ BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
 
GÖREVLİ BİRİM
 
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
Akademik personelin sicil raporlarının temini, muhafaza edilmesi ve kontrolü  
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Yasalara uymama
 
Mevzuata uyulmasını sağlamak
Öğretim elemanlarının görev süresi uzatımı işlemleri  
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
1416 Sayılı Kanun uyarınca yapılan işlemler
 
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Akademik personel ayırma/ilişik kesme işlemleri  
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
Askerlik yazışmaları
 
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
Akademik kadrolar ile ilgili ilan çalışmaları
 
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Fakülte kadrosunda olan akademik personelin SGK tescil işlemleri  
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
Süreli yazıları takip etmek
 
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Büroya gelen evrakların genel takibini yapmak  
Özlük İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
 
DEKANLIK YAZI İŞLERİ BİRİMİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
 
GÖREVLİ BİRİM
 
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
Gelen giden evrakları titizlikle takip edip dağıtımını zimmetle yapmak  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması  
Evrakların takibi
Yapılacak toplantıların gündemlerini zamanında öğretim üyelerine bildirmek  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Toplantıların aksaması veya yapılamaması  
İş akışının titizlikle takibi
Fakülte ilgili her türlü bilgi ve belgeyi korumak ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Hak kaybı, aranan bilgi ve belgeye ulaşılamaması Yapılan işin önemine dair idrakin tekrar gözden geçirilmesi
 
Süreli yazıları takip etmek
 
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri İşlerin aksaması ve evrakların kaybolması  
Süreli yazılara zamanında cevap verilmesi
Fakülte etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini destelemek  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri Programlar eksik hazırlanmasına yönelik verim düşüklüğü Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi
Öğrenci disiplin işlemlerini takip edip, ilgili yerlere bilgi vermek  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Yasalara uymama ve düzenin bozulması
 
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
Öğrencilerle ilgili her türlü belgeyi zamanında göndermek  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Hak kaybı
Yazışma sürelerine özen gösterip zamanında cevap verilmesi
Dönem sonu ve yılsonunda büro içerisinde gerekli düzenlemeyi sağlamak  
Yazı İşleri Bürosu
Dekan Fakülte Sekreteri  
Çalışma veriminin düşmesi
 
İşlerin zamanında yapılması
 
 
BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE AİT HASSAS GÖREVLER
 
HASSAS GÖREVLER
GÖREVLİ PERSONEL  
SORUMLU AMİR
GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI  
ALINACAK ÖNLEM
 
Bölüm ile ilgili yazışmaların zamanında yapılması
 
Bölüm Sekreteri
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri  
Karışıklığa sebebiyet vermek
 
Bölüm içi koordinasyonun sağlanması
Bölüm kurulu çağrılarının yapılması, kurul kararlarının yazılması ve ilgililere tebliğ edilmesi  
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
Kurul toplantılarının aksaması, zaman kaybı
 
Bölüm içi koordinasyonun sağlanması ve hatanın olmaması
 
Bölüm Başkanlığı demirbaş eşyasına sahip çıkmak
 
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
Kamu ve kişi zararı
 
Bölüm içi koordinasyonun sağlanması
Bölüm öğretim elemanı F1 ve F2 formlarının uygun olarak hazırlanması  
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
Bölüm öğretim elemanlarının ders ücreti alamamasına sebebiyet vermek
 
Kontrollerin doğru yapılması
Bölüm Başkanlığına ait resmi bilgi ve belgelerin muhafazası ve bölümle ilgili evrakların arşivlenmesi  
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
Kamu zararına ve kişi hak kaybına sebebiyet vermek
 
Hata kabul edilemez
Eğitim -Öğretim ile ilgili ders görevlendirme, haftalık ders programı ve sınav programının zamanında yapılmasına yardımcı olmak  
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
Programların eksik hazırlanması ve verim alınamaz
 
Hazırlayan kişinin bilinçli olması, gelecek yıllarda oluşacak kaybın önlenmesi
Giden-gelen evrak gibi Bölüm yazışmalarının sistematik yedeklemesinin yapılması  
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
Bölümün idari işlerinde aksaklıkların doğması
 
Hata kabul edilemez
Bölüm öğrenci sayıları başarı durumları ve mezun sayılarının yapılması  
Bölüm Sekreteri
 
Bölüm Başkanı     Fakülte Sekreteri
 
İstatiksel bilgi ve veri eksikliği
 
Bölüm içi verilerin kontrollü ve doğru girilmesi